ఇంగ్లీష్ఫ్రెంచ్జర్మన్ఇటాలియన్పోర్చుగీసురష్యన్స్పానిష్