انګلیسيد فرانسې دد آلمان دایټالویپرتګاليروسیاسپانوی