ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಫ್ರೆಂಚ್ಜರ್ಮನ್ಇಟಾಲಿಯನ್ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ರಷ್ಯಾದಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್