Prynwch YouTube yn hoffi

100% Cyflenwi Gwarantedig

Beth yw manteision prynu hoff YouTube?

 • ✅ Cynyddu Cadw drwy Ddangos Mae'n Worth Watching
 • ✅ Yn Hoffi Helpu i Gynyddu Safleoedd Peiriannau Chwilio
 • ✅ 100% Dosbarthu Diogel a Gwarantedig
 • ✅ 100% AdSense Safe!
 • ✅ Yn Hoffi Yn Cael Eu Cyflwyno Gan Bobl Go Iawn - Dim Botiau!
 • ✅ Rydyn ni bob amser yn Cyflwyno Mwy nag y gwnaethoch Orchymyn!
 • ✅ Canlyniadau Dechrau ymddangos mewn Oriau 24-72
Beth yw manteision prynu hoff YouTube?

Awgrymiadau Hanfodol Wrth Brynu YouTube Yn Hoffi Tyfu Eich Sianel

Nid oes amheuaeth bod YouTube yn un o'r gwasanaethau ffrydio fideo mwyaf yn y byd heddiw. Yn ôl a Adroddiad Statista, dangosodd arolwg fod cyfran fawr o ddefnyddwyr yr UD (74%) yn treulio'r mwyafrif o'u hamser ar YouTube. Mae'n blatfform sy'n caniatáu i bobl rannu eu fideos ar y platfform a chreu sylfaen gynulleidfa bwrpasol. Gall y gynulleidfa hon bostio sylwadau, fel y fideos, a rhannu'r cynnwys â'u ffrindiau.

Mae hoffterau, golygfeydd a sylwadau yn fetrigau hynod bwysig ar gyfer unrhyw sianel YouTube. Mae hyn oherwydd bod yr algorithm YouTube wedi'i gynllunio i ffafrio sianeli a fideos sy'n dangos metrigau da. Mae dod yn fwy tebyg yn golygu bod eich cynnwys a'ch sianel yn fwy tebygol o raddio'n uwch yn y canlyniadau chwilio a'r argymhellion. Gellir defnyddio strategaethau amrywiol i gael mwy o bobl yn hoff o'ch fideos. Gallwch chi hefyd prynu hoff YouTube o YTpals, a gwyliwch eich sianel yn tyfu. Bydd yr erthygl hon yn trafod pwysigrwydd hoff bethau ar YouTube a'r amrywiol strategaethau y gallwch eu defnyddio i'w cynyddu.

Algorithm YouTube a Pwysigrwydd Hoffi

Defnyddir tri algorithm gwahanol yn YouTube, sy'n defnyddio metrigau ar gyfer dewis fideos ar gyfer argymhellion. Mae un algorithm yn dewis fideos penodol i'w harddangos ar dudalen gartref y defnyddiwr, tra bod y llall yn nodi fideos addas eraill a argymhellir ar gyfer y gwylwyr. O ran y trydydd algorithm, mae'n dewis yr opsiwn argymell awto fideo nesaf pan fydd gwylwyr yn gwylio fideo. Pan fydd YouTube yn dewis y fideos i dynnu sylw atynt, un o'r meini prawf pwysicaf y mae'n eu hystyried yw nifer y rhai sy'n hoffi. Mae'r tebygrwydd yn cynyddu'r tebygolrwydd y bydd fideo yn cael ei raddio'n uwch yn y canlyniadau a'r argymhellion chwilio. Os yw'ch fideo yn cael cryn dipyn o bethau tebyg mewn cyfnod byr, yna gall ennill poblogrwydd ar y platfform yn weddol gyflym hefyd.

Mae hoff YouTube yn bwysig iawn ar gyfer sianel. Mae'n dweud wrth algorithm YouTube a'r gwylwyr fod eich cyfraddau ymgysylltu â'r gynulleidfa yn werth eu nodi. Gallwch gael trosolwg o'ch metrigau YouTube trwy'r adran ddadansoddeg. Bydd hyn yn dweud wrthych am y fideos a gafodd y mwyaf o bobl a'r rhai na chawsant gymaint o ymgysylltu â'r gynulleidfa. Pan fydd gwylwyr newydd yn gwylio'ch fideos, maen nhw hefyd yn tueddu i seilio eu barn ar yr ymgysylltiad rydych chi'n ei dderbyn gan eich tanysgrifwyr neu wylwyr cyfredol.

Efallai y bydd adegau pan fyddwch chi'n cael y safbwyntiau ar eich fideos, ond mae cael eich cynulleidfa i ryngweithio â'ch fideos yn bêl-droed arall yn gyfan gwbl. Efallai y bydd yn rhaid i chi atgoffa'ch gwylwyr i ymgysylltu â'ch fideos o bryd i'w gilydd. Mae'n hollbwysig cael adborth gan eich gwylwyr. Wrth i chi gael adborth cadarnhaol gan eich gwylwyr, bydd eich darpar wylwyr yn cynyddu a bydd eich fideos yn dechrau cael y gydnabyddiaeth a'r hygrededd y maen nhw'n ei haeddu.

Buddion Cael Nifer Mwy o Hoffterau YouTube

Mae yna lawer o fuddion o gael mwy o YouTube yn hoffi. Dyma restr o resymau pam mae cael mwy o YouTube yn hoffi yn bwysig ar gyfer twf sianel -

 1. Am ddenu gwylwyr: Mae gwylwyr yn tueddu i dybio y bydd y cynnwys gorau yn cynnwys cryn dipyn o hoffterau a sylwadau. Po fwyaf hoff sydd ar fideo, y mwyaf o draffig fydd yn cael ei gyfeirio ato. Pan fydd gan y fideos yn eich sianel lawer iawn o bobl yn hoffi, mae'n cynyddu eu hygrededd yng ngolwg y gwylwyr.
 2. Am ddilysu'r presenoldeb cymdeithasol: Mae'r cysyniad o gyfryngau cymdeithasol yn gweithredu ar egwyddor syml - po fwyaf hoff neu farn ar fideo, y mwyaf yw'r pŵer cymdeithasol. Mae eich hygrededd ar y platfform yn cynyddu pan fydd gennych fwy o bobl yn hoffi. Pan fydd gennych fetrigau da, mae'r gwylwyr hefyd yn credu bod gennych chi rywbeth gwerth chweil i'w ychwanegu at y gofod. At y diben hwn, mae'n bwysig sefydlu cilfach ar y platfform a datblygu meistrolaeth ar bwnc. Mae nifer fwy o bobl yn hoffi'r cystadleuwyr yn eich arbenigol ac yn dod â'ch sianel i'r amlwg.
 3. Ar gyfer cynyddu peiriant chwilio graddio: Os ydych chi'n chwilio am unrhyw bwnc ar YouTube, mae'n hawdd sylwi mai'r fideos sy'n ymddangos ar ben y rhestr o ganlyniadau chwilio yw'r rhai sydd â mwy o bobl yn hoffi. Pan fydd gennych nifer sylweddol o bobl yn hoffi, maent yn clirio'ch llwybr yn y categori chwilio YouTube. Pan fydd rhywun yn chwilio am bwnc sy'n ymwneud â'ch arbenigol, mae'r tebygolrwydd y bydd eich fideo yn troi i fyny yn uwch yn yr argymhellion yn cynyddu.
 4. Ymgyrch farchnata lwyddiannus: Mae llawer o farchnatwyr ar-lein yn defnyddio YouTube i hyrwyddo rhai cynhyrchion, gwasanaethau a chynnwys. Os yw fideos unrhyw sianel o'r fath yn cael nifer dda o hoff a golygfeydd, yna mae'n arwydd o'r ffaith bod y marchnata digidol ymgyrch yn llwyddiannus. Mae cael mwy o bobl yn hoffi ar YouTube yn ffordd wych o sicrhau bod y cynnyrch neu'r gwasanaeth yn apelio at bobl.
 5. Am roi hwb i'ch awdurdod: Pan fydd gwylwyr yn gweld bod gan eich fideos nifer dda o hoff bethau a sylwadau, maent yn fwy tebygol o'ch gweld fel awdurdod dros bwnc. Byddant yn ymddiried yn eich cynnwys am roi'r wybodaeth gywir iddynt am bwnc penodol. Wrth i'ch awdurdod gynyddu yn eich arbenigol, byddwch yn gallu codi uwchlaw'ch cystadleuwyr a bydd eich poblogrwydd ar y platfform yn esgyn.
 6. Cynyddu traffig i'ch gwefan: Mae fideos gyda nifer fwy o bobl yn hoffi cael mwy o olygfeydd. Gall fideos YouTube fod yn wych ar gyfer cyfeirio traffig i'ch gwefan bersonol neu fusnes. Mae nifer fwy o bobl sy'n hoff o YouTube yn golygu mwy o wylwyr, sydd yn ei hanfod yn golygu gwell arweinwyr potensial i'r cwmni.
 7. Ar gyfer tyfu tanysgrifwyr YouTube: Rydym eisoes wedi crybwyll bod nifer fwy o bobl yn hoffi a sylwadau ar eich fideos yn golygu y byddwch chi'n gallu denu mwy o wylwyr. Wrth i fwy a mwy o bobl ddechrau edrych ar eich cynnwys, byddant yn dechrau tanysgrifio i'ch cynnwys hefyd. Yn y modd hwn, byddwch chi'n gallu ennill mwy o danysgrifwyr trwy hoff YouTube.

Awgrymiadau ar gyfer Cael Mwy o YouTube yn Hoffi ar gyfer eich Fideos

Er mwyn sicrhau buddion monetization allan o YouTube, mae'n bwysig ymgysylltu â gwylwyr wedi'u targedu. Mae adeiladu sylfaen gynulleidfa atyniadol yn cymryd amser ac ymdrech. Un o'r problemau mwyaf y mae sianeli tyfu yn eu hwynebu yw cael pobl i ryngweithio â'r fideos. Gallai fod yn bosibl bod gennych chi lawer o bobl yn gwylio'ch fideos, ond nid oes llawer ohonyn nhw'n gadael hoff bethau. Felly mae'n rhaid i chi ymgorffori nodiadau atgoffa cyson yn gofyn i'ch gwylwyr bostio sylwadau a hoffi'ch fideos. Yn y modd hwn, byddwch yn gallu rhoi hwb i'ch dadansoddeg ymgysylltu ar YouTube.

Yn yr adran ganlynol, byddwn yn rhoi sawl awgrym i chi ar gyfer cynyddu nifer y bobl sy'n hoff o'ch fideos. Gan ddefnyddio'r awgrymiadau hyn gallwch ddatblygu eich strategaeth ar gyfer cynyddu'r cyfraddau ymgysylltu ar y platfform. Mae yna opsiwn arall ar gyfer cynyddu eich hoff YouTube, y gallwch eu hymgorffori yn ychwanegol at gymhwyso'r awgrymiadau hyn. Mae trwy brynu hoff YouTube o ffynonellau dibynadwy. Pan fyddwch chi'n prynu hoff YouTube, gallwch sicrhau twf eich sianel ac ymhen dim byddwch chi'n dechrau gweld gwylwyr a thanysgrifwyr go iawn yn ymgysylltu â'ch cynnwys.

Cynyddu Hoffi yn ôl Cynnwys Fideo

Os ydych chi am gael mwy o bobl yn hoffi ar YouTube, mae'n bwysig sicrhau bod eich cynnwys fideo yn hollol dda. Dyma rai awgrymiadau i wella'ch cynnwys fideo i gael mwy o hoffterau YouTube.

1. Creu cynnwys difyr ac addysgol

Mae pobl yn dod ar YouTube am amryw o resymau. Weithiau, efallai yr hoffent ddysgu rhywbeth am bwnc ac ar adegau eraill efallai yr hoffent gael eu difyrru. Pan fyddwch chi'n creu fideos ar y platfform, mae'n bwysig sicrhau eich bod chi'n cynnig y gwerth gorau i'r gynulleidfa yn ôl eu hanghenion. Ar yr un pryd, ni ddylech gyfaddawdu ar yr ansawdd. Gallwch ddysgu beth mae'r gynulleidfa eisiau ei weld trwy berfformio ymchwil allweddair. Rhai o'r pynciau a chwiliwyd fwyaf eang ar YouTube yw bwyd, adloniant, cerddoriaeth, chwaraeon, hapchwarae, teithio, chwaraeon, harddwch a ffasiwn. Fel arall, gallwch gynnal arolwg barn ar-lein. Hefyd, gwnewch yn siŵr bod fformat eich fideos yn cyd-fynd â chwaeth eich cynulleidfa. Gallwch ystyried gwneud fideos sut i wneud, adolygiadau cynnyrch, dadbocsio, y 10 uchaf, tynnu cynnyrch, Holi ac Ateb, ac ati.

2. Cymerwch gip ar y tueddiadau firaol

Gallwch gael cryn dipyn o bethau tebyg ar eich cynnwys trwy greu fideos sy'n seiliedig ar bwnc sydd eisoes yn tueddu. Yn y modd hwn, gallwch ddefnyddio tueddiadau firaol er mantais i chi. Pan fydd rhyw bwnc yn mynd yn firaol, mae pobl eisiau dysgu mwy amdano. Gallwch gymryd enghraifft yr her bwced iâ, er enghraifft. Pan ddaeth yr her allan gyntaf, roedd pobl eisiau dysgu mwy amdani ers iddynt weld llawer o enwogion yn ceisio'r un peth. Gallwch hefyd ganolbwyntio'ch fideos ar bynciau sy'n tueddu at y newyddion a'r diwylliant poblogaidd. Nid yw clymu'ch fideos â thueddiadau poblogaidd bob amser yn hawdd, fodd bynnag, gallwch chi roi hwb i'ch hoff bethau ar y platfform trwy greu cynnwys mwy cyd-destunol.

3. Cydweithrediadau â YouTubers

Ffordd wych arall o yrru mwy o wylwyr i bostio hoff bethau a sylwadau ar eich fideos yw trwy gydweithio â YouTubers eraill. Gallwch gael ymgysylltiad gwych gan y gwylwyr trwy gynnwys dylanwadwyr diwydiant yn eich fideos. Mae hyn oherwydd bod y dylanwadwyr hyn yn tueddu i chi gynulleidfa sefydledig yn barod. Pan fyddwch chi'n cydweithredu â YouTubers eraill, rydych chi'n annog eu gwylwyr i edrych ar eich sianel hefyd.

Byddai mwy o safbwyntiau yn golygu mwy o hoffterau a sylwadau. Yn ogystal ag ychwanegu at eich gwylwyr, gall cydweithredu â YouTubers ddarparu persbectif arall ar bwnc eich arbenigol. Mae hyn yn rhoi mwy o awdurdod i'ch sianel ar y gofod YouTube. Gall cydweithredu â YouTubers eraill fod o fudd i bawb, gan y bydd yn cynyddu hoffterau a chyfraddau ymgysylltu ar y ddwy sianel.

4. Cardiau YouTube

Gallwch gael mwy o wylwyr i wylio'ch fideo ac yn y pen draw postio mwy o sylwadau a hoff bethau trwy ddefnyddio'r nodwedd cardiau YouTube. Mae cardiau YouTube yn eich galluogi i hyrwyddo'ch fideos eraill y tu mewn i fideo. Gallwch ddefnyddio cardiau YouTube -

 • I hyrwyddo fideos eraill o'ch sianel
 • Am atgoffa pobl i adael hoff bethau
 • Am annog defnyddwyr i lenwi arolygon barn
 • Cyfeirio'r gwylwyr i'ch tudalen lanio rhoddion
 • Am gyfrannu at ddielw
 • Am gael mwy o danysgrifwyr sianel
 • I anfon y traffig i'ch gwefan

Gall cardiau YouTube fod yn wych ar gyfer hyrwyddo'ch fideos sy'n tanberfformio sydd â llai o olygfeydd a hoff bethau. Ar gyfer ychwanegu cardiau at eich YouTube, mae'n bwysig edrych ar ba bwynt y mae'r golygfeydd yn gollwng o'r adran ddadansoddeg YouTube. Byddai'n syniad da ychwanegu'r cardiau YouTube ychydig cyn y pwynt hwnnw.

5. Sgriniau Diwedd Fideo

Gallwch hefyd ddefnyddio'r nodwedd sgrin ddiwedd i gynnwys galwad i weithredu ar eich sianel YouTube. Gallwch ddefnyddio'r sgrin derfynol i hysbysu'r gwylwyr fwy am eich sianel, a gallwch ofyn iddynt hoffi'ch fideos. Gellir defnyddio'r sgriniau diwedd hefyd ar gyfer awgrymu pa fideo i'w wylio nesaf. Yn y modd hwn, byddwch chi'n gallu cyfeirio'ch gwylwyr at rai o'ch fideos sydd wedi derbyn golygfeydd a hoffterau llai yn y gorffennol. Ar gyfer ychwanegu sgriniau diwedd i'ch fideo mae'n rhaid i chi lywio'r stiwdio YouTube a chlicio ar yr eicon pensil i edrych ar fanylion y fideo. Yn yr adran honno, fe welwch yr opsiwn End Screen. Gallwch ddewis ychwanegu'r math o sgrin ddiwedd rydych chi ei eisiau o'r opsiwn glas plws, ac ar ôl hynny, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw clicio ar arbed.

6. Traws-hyrwyddo fideos ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol

Ffordd wych arall o gynyddu hoff bethau ar YouTube yw trwy hyrwyddo'ch fideos ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol ar-lein eraill. Mae gan lawer o rwydweithiau cyfryngau cymdeithasol eraill fel Facebook, Instagram, a Twitter gynnwys fideo hefyd. Gellir defnyddio'r sianeli hyn i groes-hyrwyddo'ch fideos ar gyfer cynyddu nifer y safbwyntiau, y hoffterau a'r tanysgrifwyr. Ar Instagram, gallwch ddefnyddio'r nodwedd straeon i rannu ymlidwyr o'ch fideos YouTube ac ychwanegu'r ddolen i'r fideo yn eich bio. Mae croes-hyrwyddo'ch fideos YouTube yn ffordd dda o ddangos i'ch dilynwyr fod gennych gymuned weithredol ar YouTube ac y gallant fod yn rhan o hynny hefyd. Wrth i wylwyr newydd wylio'ch fideos, byddant yn postio mwy o sylwadau a hoff bethau.

Awgrymiadau Hanfodol Wrth Brynu YouTube Yn Hoffi Tyfu Eich Sianel

Cynyddu Yn hoffi gan SEO

Os ydych chi am gynyddu eich gwylwyr a'ch ymgysylltiad ar y platfform, mae'n bwysig dysgu am dechnegau optimeiddio peiriannau chwilio (SEO). Mae'r algorithm YouTube yn hidlo cynnwys ar beiriannau chwilio yn seiliedig ar rai ffactorau. Felly, mae'n bwysig gwneud y gorau o'ch teitlau, tagiau a'ch disgrifiad o'r fideos. Dyma rai ffyrdd i gynyddu hoff bethau ar eich fideos YouTube gan SEO:

1. Creu teitlau fideo sy'n llawn geiriau allweddol

Mae ymchwil allweddair yn hanfodol i sicrhau bod eich cynnwys yn cyrraedd y gwylwyr targed. Ymadroddion a geiriau ydyn nhw y mae pobl yn eu defnyddio i chwilio am gynnwys. Pan fyddwch yn crefft eich cynnwys o amgylch geiriau allweddol targed, gallwch sicrhau bod y peiriannau chwilio yn eu hargymell i'r gwylwyr targed. Gall gynyddu eich siawns o gael mwy o safbwyntiau a hoff bethau trwy ychwanegu'r geiriau allweddol perthnasol i'ch teitl. Yn y modd hwn, bydd eich gwylwyr yn gallu dod o hyd i'ch cynnwys yn haws. Mae yna ddigon o offer ymchwil allweddair ar gael ar-lein y gellir eu defnyddio i ddod o hyd i'r allweddeiriau perthnasol. Ffordd arall o ddod o hyd i eiriau allweddol YouTube-benodol yw trwy nodi pwnc yn y bar chwilio. Yr allweddeiriau yw'r eitemau a ragwelir sy'n ymddangos wrth chwilio am bwnc. Y geiriau hyn a ragwelir yw'r hyn y mae'r rhan fwyaf o'r gwylwyr yn chwilio amdano.

2. Ychwanegwch yr allweddeiriau i'r disgrifiadau fideo

Gallwch chi wneud y gorau o'ch disgrifiadau fideo yn union fel y teitlau fideo. Y disgrifiad fideo yw'r maes lle mae'r gwylwyr yn dysgu beth yw pwrpas eich fideos. Gellir ei ddefnyddio hefyd i gynyddu eich safle yn y canlyniadau chwilio trwy ddefnyddio geiriau allweddol perthnasol. Trwy gyflogi'r strategaeth allweddair byddwch nid yn unig yn gwella'r gyfradd clicio drwodd ond hefyd yn cynyddu eich hoff bethau a'ch barn. Dylai'r disgrifiad fideo gael ei ddrafftio yn y fath fodd fel ei fod yn dal diddordeb y gynulleidfa, gan barhau i ymgorffori geiriau allweddol defnyddiol.

3. Ychwanegu tagiau ar y fideos YouTube

Mae'r tagiau fideo ar YouTube yn wych ar gyfer categoreiddio'ch cynnwys yn yr algorithm chwilio. Mae'n helpu i ddeall pa bwnc y mae eich fideo yn ei dargedu. Yn ychwanegol at deitl a disgrifiad y fideo, rhaid defnyddio'r tagiau fideo yn briodol ar gyfer eich fideos. Gallwch hefyd edrych ar y tagiau fideos a ddefnyddir gan gystadleuwyr i ddatblygu dealltwriaeth o'r rhai sy'n berthnasol yn eich arbenigol. Ar gyfer gwylio'r tagiau ar unrhyw fideo, gellir dilyn y camau canlynol -

 • Ewch i'r fideo YouTube gan ddefnyddio unrhyw borwr gwe.
 • De-gliciwch ar y dudalen a dewis “View Page Source.”
 • Pwyswch Ctrl + F (ar gyfer Windows) neu Command + F (ar gyfer Mac). Bydd cod ffynhonnell yn cael ei lunio y gellir ei ddefnyddio wedyn i chwilio am eiriau allweddol.
 • Yna byddwch yn gallu gweld rhestr o dagiau a ddefnyddir ar gyfer y fideo honno.

4. Defnyddiwch y ddelwedd bawd er mantais i chi

Gallwch ddod yn fwy hoff o eich fideos trwy optimeiddio delweddau bawd eich fideos. Mae delweddau bawd yn bwysig ar gyfer gwneud i'ch fideo sefyll allan ar hafan YouTube, rhestr fideo a awgrymir, canlyniadau fideo peiriannau chwilio, a hefyd ar gyfryngau cymdeithasol. Gall cael bawd bach gafaelgar ar eich fideo annog mwy o bobl i weld a phostio sylwadau a hoff bethau ar eich cynnwys. Mae'r maint a argymhellir ar gyfer y fideos oddeutu 1280 × 720, a ddylai fod â lled lleiaf o 640 picsel. Dylai fod gan ddelweddau o ansawdd uchel ffontiau deniadol i gynyddu darllenadwyedd. Gallwch hefyd ddefnyddio clos i wynebau i ennyn cysylltiad emosiynol â'r gynulleidfa. Dylai'r bawd gyd-fynd â'ch cynnwys fideo. Nid yw defnyddio haciau clicbait ar gyfer optimeiddio'r mân-luniau byth yn syniad da gan ei fod yn camarwain y gwylwyr.

5. Defnyddiwch drawsgrifiadau fideo

Gelwir trawsgrifiadau fideo yn gapsiynau caeedig ar YouTube. Gall trawsgrifiadau fideo wella safle eich fideo ar y platfform a hefyd eu gwneud yn fwy hygyrch. Trwy ddefnyddio capsiynau caeedig, gall cynulleidfa fwy weld eich fideos. Mae hyn oherwydd efallai nad yw cyfran fawr o'r gynulleidfa yn siarad yr un iaith neu y gallent fod â nam ar eu clyw hyd yn oed. Trwy gynnwys capsiynau caeedig, rydych chi'n gwneud y fideos yn fwy hygyrch iddyn nhw ac yn gwahodd mwy o wylwyr i ymgysylltu â'ch cynnwys a phostio sylwadau a hoff bethau.

Prynu YouTube yn Hoffi - Pwysigrwydd a Buddion

Mae pwysigrwydd hoff YouTube eisoes wedi'i nodi yn y pwyntiau uchod. Un ffordd i ennill mwy o hoffter o'ch fideos yw trwy ofyn i'ch gwylwyr hoffi, rhannu a thanysgrifio i'ch sianel. Fodd bynnag, weithiau efallai na fyddwch yn cael yr ymgysylltiad gofynnol gan eich gwylwyr hyd yn oed ar ôl defnyddio'r holl strategaethau a grybwyllwyd uchod. Mewn senario o'r fath, Byddai'n syniad da talu am hoffterau YouTube gan ddarparwyr gwasanaeth dibynadwy fel YTpals.

Bydd prynu hoff YouTube yn cael llif cyson o wylwyr i chi, a fydd yn y pen draw yn helpu i annog mwy o bobl i danysgrifio i'ch sianel ac ymgysylltu â'ch cynnwys. Gall eich fideos ddod i gysylltiad â chynulleidfa newydd, na fyddai wedi gallu darganfod eich sianel fel arall. Gadewch inni edrych ar rai o fanteision prynu hoff YouTube.

1. Yn rhoi prawf cymdeithasol i'ch sianel ar y platfform

Os ydych chi am wneud eich fideo yn firaol a marchnata cynnwys y fideo, mae'n bwysig cael rhywfaint o awdurdod ar y platfform. Fel y dywedwyd yn yr erthygl hon, gellir cynyddu poblogrwydd neu bresenoldeb ar y platfform trwy wella metrigau eich sianel YouTube. Mae hoff YouTube yn fetrig pwysig ar gyfer mesur statws cymdeithasol sianel. Pan fyddwch chi'n prynu hoff bethau, byddwch chi'n gallu ennill cydnabyddiaeth a chynyddu hygrededd ar y platfform. Mae'n gweithredu fel prawf cymdeithasol, a fydd yn eich helpu i ennill mwy o wylwyr a thanysgrifwyr yn y dyfodol.

2. Cynyddu safle yn y canlyniadau chwilio

Y ffordd orau i gynyddu gwyliadwriaeth eich fideos yw trwy eu optimeiddio i ymddangos ar y canlyniadau chwilio. Yn ôl ymchwil ddiweddar, mae mwy na 60 y cant o’r gwylwyr ar YouTube yn chwilio’r fideos trwy bynciau ar y bar chwilio yn hytrach nag ymweld â sianel. Gallwch gynyddu safle eich fideos yn y canlyniadau chwilio trwy wella eich metrigau sy'n cynnwys hoff bethau, safbwyntiau a sylwadau. Pan fyddwch chi'n prynu hoff YouTube, mae'n awgrymu i'r algorithm YouTube bod eich cyfraddau ymgysylltu yn uwch. Yn y modd hwn, byddwch chi'n gallu graddio'n uwch i fyny ar y canlyniadau chwilio pan fydd pobl yn chwilio ar bwnc o'ch arbenigol. Yn y pen draw, bydd eich sianel yn gallu cynhyrchu traffig organig hefyd, a fydd yn rhoi hwb pellach i'r cyfraddau ymgysylltu.

3. Am ddenu'r gynulleidfa darged

Ar ôl i chi greu fideo ar bwnc, rydych chi am sicrhau ei fod yn cyrraedd y gynulleidfa gywir sy'n gwerthfawrogi'ch mewnbwn. Gallwch sicrhau bod eich fideo yn cyrraedd y gynulleidfa darged trwy brynu hoff YouTube o ffynonellau dibynadwy fel YTpals. Pan fydd gennych fwy o hoffterau a sylwadau ar eich fideos, mae'n nodi bod gennych chi rywfaint o awdurdod ar y pwnc. Yn y pen draw, bydd gwylwyr newydd yn ymddiried yn y math o gynnwys rydych chi'n ei greu. Mae prynu hoff bethau yn strategaeth ragorol i ddenu eich cynulleidfa darged.

4. Ar gyfer gyrru traffig i lwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill

Pan fyddwch chi'n talu am bethau tebyg, mae'n cynyddu eich gwelededd ar y platfform. Gall y gwylwyr ddod o hyd i'ch cynnwys yn haws ac wedi hynny mae nifer eich tanysgrifwyr yn dechrau cynyddu'n gyson. Gellir cyfeirio eich gwylwyr ar YouTube i lwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill lle rydych chi am sefydlu presenoldeb yr un mor gadarn. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer marchnata'ch cynhyrchion os ydych chi'n berchen ar fusnes. Mae'n hysbys bod pobl yn gravitate tuag at gynnwys fideo, felly gallwch chi gyfeirio'r traffig YouTube i'r wefan, a all fod yn ddefnyddiol iawn ar gyfer cynyddu gwerthiant cynhyrchion neu wasanaethau.

5. Ar gyfer cychwyn y daith YouTube

Pan fyddwch chi'n cychwyn sianel, gall fod yn anodd cael gwylwyr i wylio'ch cynnwys. Os ydych chi am gychwyn eich gyrfa YouTube, mae cymryd rhan yn eich fideos cychwynnol yn hynod bwysig. Gall prynu hoff YouTube eich cychwyn chi i'r cyfeiriad cywir a bydd eich sianel yn gallu cael cychwyn egnïol. Bydd yn cynyddu eich gwylwyr ar y platfform, a dros amser bydd eich tanysgrifwyr yn parhau i ymgysylltu â'ch cynnwys. Gall helpu i fynd â'ch gyrfa YouTube i'r lefel nesaf.

6. Ennill poblogrwydd

Os ydych chi am ddod yn synhwyro YouTube, yna gall prynu hoff YouTube eich gosod ar y trywydd iawn i gyflawni eich nodau. Ennill poblogrwydd ar YouTube yn agor byd o gyfleoedd i bobl, gan gynnwys nawdd. Os byddwch yn parhau i greu fideos deniadol, byddwch yn gallu adeiladu sylfaen tanysgrifiwr bwrpasol. Byddant nid yn unig yn ymgysylltu â'ch cynnwys ond hefyd yn ei hyrwyddo.

7. Aros ar y blaen i'r gystadleuaeth

Mae YouTube yn blatfform cystadleuol iawn, lle mae miliynau o fideos yn cael eu hychwanegu bob dydd. Os ydych chi am aros ar y blaen i'r gystadleuaeth, mae'n rhaid i chi ddefnyddio rhai strategaethau a fydd o gymorth yn eich twf. Mae'n debyg bod y rhan fwyaf o'ch cystadleuwyr yn prynu hoffterau a sylwadau YouTube. Felly, byddai'n syniad da prynu Mae YouTube yn hoffi ar gyfer eich sianel os nad ydych chi am fod dan anfantais.

Casgliad

Nawr eich bod chi'n gyfarwydd â phwysigrwydd a buddion prynu hoff YouTube, gallwch ystyried eu prynu ar gyfer eich sianel i gynorthwyo yn eu twf. Pan fyddwch chi'n prynu hoff bethau gan YTpals, byddwch chi'n gallu cynyddu cadw gwylwyr yn eich fideos. Bydd y canlyniadau'n dechrau ymddangos 24 i 72 awr ar ôl gosod yr archeb, a bydd y tebyg yn cael ei ddanfon gan bobl go iawn yn hytrach na bots. Gallwch gysylltu â ni heddiw i wybod mwy am y gwasanaethau YouTube premiwm erbyn YTpals.

Wedi'ch ymddiried gan 500,000 + Cleientiaid

Gweld beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud am YTPals


Rydym yn Cynnig Mwy o Wasanaethau Marchnata YouTube

Gwasanaeth
Pris $
$ 30

Nodweddion

 • Cyflenwi Gwarantedig
 • Gwarant Ail-lenwi
 • Dosbarthu Diogel a Phreifat
 • Mae Dosbarthu yn DECHRAU mewn 24-72 awr
 • Dosbarthu YN PARHAU bob dydd nes ei fod wedi'i gwblhau
 • Prynu Swmp Un Amser - Dim Cylchol
Gwasanaeth
Pris $
$ 20
$ 60
$ 100
$ 200
$ 350
$ 600

Nodweddion

 • Cyflenwi Gwarantedig
 • Gwarant Ail-lenwi
 • Dosbarthu Diogel a Phreifat
 • Mae Dosbarthu yn DECHRAU mewn 24-72 awr
 • Dosbarthu YN PARHAU bob dydd nes ei fod wedi'i gwblhau
 • Prynu Swmp Un Amser - Dim Cylchol
Gwasanaeth
Pris $
$ 13.50
$ 20
$ 25
$ 40
$ 70
$ 140
$ 270
$ 530
$ 790
$ 1050
$ 1550

Nodweddion

 • Cyflenwi Gwarantedig
 • Gwarant Ail-lenwi
 • Dosbarthu Diogel a Phreifat
 • Mae Dosbarthu yn DECHRAU mewn 24-72 awr
 • Dosbarthu YN PARHAU bob dydd nes ei fod wedi'i gwblhau
 • Prynu Swmp Un Amser - Dim Cylchol
Gwasanaeth
Pris $
$ 20
$ 35
$ 50
$ 80

Nodweddion

 • Cyflenwi Gwarantedig
 • Gwarant Ail-lenwi
 • Dosbarthu Diogel a Phreifat
 • Mae Dosbarthu yn DECHRAU mewn 24-72 awr
 • Dosbarthu YN PARHAU bob dydd nes ei fod wedi'i gwblhau
 • Prynu Swmp Un Amser - Dim Cylchol
Gwasanaeth
Pris $
$ 180
$ 300
$ 450
$ 550

Nodweddion

 • Cyflenwi Gwarantedig
 • Gwarant Ail-lenwi
 • Dosbarthu Diogel a Phreifat
 • Mae Dosbarthu yn DECHRAU mewn 24-72 awr
 • Dosbarthu YN PARHAU bob dydd nes ei fod wedi'i gwblhau
 • Prynu Swmp Un Amser - Dim Cylchol
Gwasanaeth
Pris $
$ 30
$ 50
$ 80
$ 130
$ 250

Nodweddion

 • Cyflenwi Gwarantedig
 • Gwarant Ail-lenwi
 • Dosbarthu Diogel a Phreifat
 • Mae Dosbarthu yn DECHRAU mewn 24-72 awr
 • Dosbarthu YN PARHAU bob dydd nes ei fod wedi'i gwblhau
 • Prynu Swmp Un Amser - Dim Cylchol

Cael 10% i ffwrdd heddiw!

Rhowch eich manylion i dderbyn eich cod cwpon a dechrau tyfu eich cyfrif cyfryngau cymdeithasol yn y ffordd hawdd.
Mae'r cynnig yn ddilys ar gyfer pob "Gwasanaeth Premiwm".
cyswllt agos
en English
X
Rhywun i mewn Prynwyd
yn ôl